Pulmonary medicine

Understanding Metabolic Acidosis

ในภาวะปกติร่างกายของคนเราจะมีการรักษาสภาวะสมดุลความเป็นกรด-ด่างเอาไว้ให้เหมาะสมกับกระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ของร่างกาย และค่อนข้างคงที่เกือบตลอดเวลา หากร่างกายมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นจากสารบางชนิดในร่างกายหรือจากความผิดปกติของการทำงานของไต เราเรียกภาวะนี้ว่า metabolic acidosis […]

Advertisements