Endocrinology

แนวทางการจัดการรักษาโรคอ้วน (Obesity Management)

กลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (chronic non-communicable disease) เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก หลายโรคในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคอ้วน (obesity) ดังนั้นการดูแลรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องอาศัยการจัดการเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างถูกต้องด้วย […]

Advertisements
Cardiology

5-min Medical Knowledge: Statin-induced autoimmune myopathy

เดิมทีเราทราบกันอยู่แล้วว่า ยาในกลุ่ม statins นั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อจากยาเช่น มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และมีระดับเอนไซม์ในกล้ามเนื้อ creatine kinase เพิ่มสูงขึ้นนั้นแต่พบได้ไม่บ่อย (1 ใน 10,000 คนที่ใช้ยา) เท่านั้น และสามารถหายเองได้ภายหลังจากหยุดใช้ยาแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ได้มีรายงานเกี่ยวกับ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาในกลุ่ม statins ซึ่งแตกต่างไปจากความผิดปกติแบบเดิม นั่น คือ statin-associated autoimmune myopathy โรคนี้เจอบ่อยมากไหม? ในปัจจุบันยังไม่ทราบอุบัติการณ์ของโรค statin-associated autoimmune myopathy ที่แน่ชัดมากนัก แต่คาดว่าน่าจะมีอยู่ราว 2-3 รายต่อประชากร 100,000 […]

Endocrinology

หลักการป้องกันโรคเบาหวาน โดย American Diabetes Association 2018

ข้อมูลในปัจจุบันทำให้เราทราบว่าแม้โรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาได้หายขาด แต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการจัดการด้านอาหาร การออกกำลังกาย รวมไปถึงการใช้ยาต่าง ๆ สมาคมโรคเบาหวานประเทศสหรัฐอเมริกา (american diabetes association) จึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคเบาหวานมาเผยแพร่เพื่อให้แพทย์สามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ง่ายและมีมาตรฐาน […]

Neurology

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis)

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis, MG) เป็นโรคในกลุ่ม autoimmune disease ชนิดหนึ่งที่มีการสร้างสาร antibodies ที่จับกับ acetylcholine receptors ที่บริเวณ neuromuscular junction และทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอาจเกิดเฉพาะจุดหรือเกิดขึ้นทั่วร่างกายก็ได้ ตำแหน่งของอาการอ่อนแรงที่พบได้บ่อย ได้แก่ กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนและขา กล้ามเนื้อลูกตา กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ เป็นต้น […]

Neurology

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง (Subarachnoid Hemorrhage)

ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง เป็นภาวะที่มีความสำคัญเนื่องจากสามารถทำให้เสียชีวิตหรือมีความพิการได้ สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการโป่งพองของหลอดเลือดในสมองและมีเลือดออกจากจุดที่โป่งพอง หลังจากที่เกิดเลือดออกแล้ว ความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกซ้ำจะยังคงสูงอยู่ได้ถึง 30 วันแรกดังนั้นผู้ป่วยจึงควรได้รับการตรวจและรักษาภาวะเลือดออก ร่วมกับรักษาการโป่งพองของหลอดเลือดดังกล่าวเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำด้วย […]

แพทย์แผนไทย

ทันตะบุปผา โรคในช่องคอในคัมภีร์มุขโรคของแพทย์แผนไทย

คัมภีร์มุขโรคของแพทย์แผนไทย เป็นคัมภีร์เกี่ยวกับการโรคของช่องปากและลำคอ (คำว่า “มุข” แปลว่า ปาก) ซึ่งที่มีการบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์นั้น มีอยู่ 19 โรค มีการตั้งสมุฏฐาน (ที่มา) ของโรคเหล่านี้เอาไว้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธาตุน้ำ (โลหิตัง หรือโลหิต) ที่มีอยู่ในร่างกาย และ 1 ใน 19 โรคที่ได้มีการบันทึกเอาไว้มีชื่อเรียกว่า “ทันตะบุปผา” ซึ่งจะมีลักษณะอย่างไรนั้น ไปติดตามกัน […]

Pulmonary medicine

GeneXpert: Enhancement of TB Diagnosis

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค และวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นักวิจัยทั่วโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์กรหลายองค์กรเช่น Stop TB partnership จึงมีความพยายามในการค้นหาวิธีการวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี molecular test ที่เรียกว่า GeneXpert มาใช้

[…]

Cardiology

สรุปแนวทางปี 2017 สำหรับการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานโดย ADA

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากมักจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วยซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาร่วมกันเนื่องจากทั้งสองภาวะนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) จึงเผยแพร่แนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา […]

Pulmonary medicine

Setting Ventilator in Pressure-Regulated Volume-Controlled (PRVC) Mode

การช่วยหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจทั้งในแบบ pressure-controlled และ volume controlled ventilation ต่างก็มีข้อจำกัดในแง่ที่มีค่าปริมาตรและแรงดันในทางเดินหายใจที่ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการใช้การหายใจรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมทั้งปริมาตรให้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ด้วยขึ้นมา เรียกว่า pressure-regulated volume-controlled (PRVC) ventilation […]

Hematology

Gene Therapy for Hemophilia B – Now It’s Coming!

ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดซึ่งสร้างความเจ็บป่วยและความพิการให้กับผู้ป่วยอย่างมาก แต่วันนี้ผู้ป่วยเหล่านี้อาจมีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นจนอาจใกล้เคียงหรือเหมือนคนทั่วไปได้แล้ว เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวการวิจัยที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรค hemophilia B คือการประกาศความสำเร็จของการรักษาโรคนี้ได้ด้วยการรักษาแบบ gene therapy […]