Oncology

แนวทางใช้ยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ล่าสุดโดย ASCO

ในระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการค้นคว้าพัฒนายาใหม่ ๆ สำหรับใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดขึ้นการรักษามะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้แพทย์มีทางเลือกที่ในการใช้ยาและวิธีการรักษาที่มากขึ้นและทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอาการและคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นด้วย สมาคม American Society of Clinical Oncology (ASCO) จึงทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบ systematic review เกี่ยวกับการรักษาต่าง ๆ ในปัจจุบันมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

Advertisements
Gastroenterology

ทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงช่วยเพิ่มการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

ผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ (colorectal cancer) ใหม่ล่าสุดชี้ การรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเป็นประจำสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้อย่างชัดเจ […]