Pulmonary medicine

Cheyne-Stokes respiration…in action

Cheyne-Stokes respiration เป็นรูปแบบของการหายใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ป่วยหลับ โดยมีการหยุดหายใจ (apnea) เป็นพัก ๆ สลับกับช่วงที่มีการหายใจ โดยขณะที่หายใจ จะเริ่มต้นจากการหายใจตื้น ๆ เพิ่มความลึกขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นจึงกลับไปตื้นลงอีกครั้งจนกระทั่งหยุดไปอีก (เรียกว่า crescendo-decrescendo pattern) […]

Advertisements